กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ

กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ

บริษัทใช้ในการกำหนดกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจอย่างเข้มข้น ด้วยกลยุทธ์การปรับโครงสร้างการบริหารภายใน โดยมุ่งเน้นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและการบริหารระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่บริษัท ดังนี้

โดยมุ่งเน้นการก่อสร้างที่ถูกต้องตามหลักวิชาชีพ ให้บริการอย่างครบวงจร และสร้างสรรค์งานที่ได้คุณภาพ ควบคู่ไปกับการดูแลด้านความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงาน ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมในการทำงานครอบคลุมทุกด้าน

โดยการสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าว่าจะได้รับการส่งมอบงานที่ตรงตามกำหนด และเป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาว่าจ้างการก่อสร้างอย่างครบถ้วน

โดยการบริหารต้นทุนโครงการและต้นทุนการก่อสร้างอย่างเหมาะสม เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ เพื่อให้ลูกค้าสามารถแข่งขันในธุรกิจได้

โดยดำเนินงานด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการดูแลให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมบริเวณชุมชน สังคม ผู้อยู่อาศัยรอบพื้นที่การก่อสร้างอย่างน้อยที่สุด

ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร

บริษัทมีการสร้างและปฏิบัติตามวัฒนธรรมของบริษัทอย่างเข้มแข็งมาช้านาน เปรียบเสมือนการสร้างตึกสูงนั้นสิ่งสำคัญอยู่ที่การวางรากฐานที่มั่นคงแข็งแรง วัฒนธรรมของบริษัทก็เช่นกัน เมื่อได้รับการปฏิบัติและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น จะสามารถหล่อหลอมให้ทุกคนมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน สร้างสรรค์และฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ร่วมกัน เพื่อประโยชน์ในการสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานอย่างสูงสุด โดยในปี 2565

ทางบริษัทฯ มีการกำหนด Syntec Core Values & Culture : Trees เพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานได้นำไปปฏิบัติ โดยประกอบด้วย 5 ข้อได้แก่

01.
Teamwork
(ทำงานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์)

หมายถึง เราเป็นทีมทำงานร่วมกันและสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยใช้พลังของความแตกต่างหลากหลายของบุคลากรภายในทีม, ใช้ทักษะความรู้ของแต่ละคนเพื่อสร้างสรรค์ผลงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ มีส่วนร่วมอย่างเต็มเพื่อส่งมอบความมุ่งมั่นและผลงานที่มีคุณภาพ

02.
Respect & Transparency
(เชื่อใจ เชื่อมั่น ทำงานอย่างโปร่งใส)

หมายถึง การเห็นคุณค่า ให้ความสำคัญ และใส่ใจสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน เข้าใจความแตกต่างหลากหลายทางความคิดของแต่ละคน แสดงให้เห็นถึงการยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน สื่อสารกันด้วยความเข้าใจในความหลากหลายของแต่ละคน รวมไปถึงการแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา ชัดเจน เปิดเผย ซื่อสัตย์ ปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดอย่างมีจริยธรรม มีการตรวจสอบการทำงานอย่างสม่ำเสมอ แต่ไม่เผยแพร่ข้อมูลความลับขององค์กรไปสู่คู่แข่งทางธุรกิจ

03.
Empathy
(ใส่ใจ เข้าใจกันและกัน)

หมายถึง เข้าใจและแบ่งปันความรู้สึกเดียวกันกับที่คนอื่นรู้สึก ผ่านการเอาใจใส่เข้าใจอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดของผู้อื่น หากเราเป็นเขาเจอสถานการณ์แบบเดียวกันจะรู้สึกอย่างไร และตระหนักถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา

04.
Excellence Operation
(มุ่งสู่ความเป็นเลิศในงาน)

หมายถึง การให้ความสำคัญกับความเป็นเลิศขององค์กร โดยการสร้างกระบวนการการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เป็นระบบมากขึ้น ซึ่งจะทำให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างราบรื่น ชัดเจนในหน้าที่ของตนเอง รวมไปถึงยังต้องมีการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ดีขึ้น ทันสมัยอยู่เสมอ และมีกรอบแนวคิดในการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร

05.
Safety & Quality First
(คำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพ)

หมายถึง ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัย และคุณภาพของงานเป็นอันดับแรก มุ่งมั่นสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ปรับปรุงกระบวนการด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง จัดสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย รวมไปถึงการคำนึงถึงคุณภาพการทำงาน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน สร้างมาตรฐานการทำงานที่มีคุณภาพ โดยการควบคุมกระบวนการการทำงานให้มีคุณภาพในทุก ๆ งาน เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน