วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมก่อสร้างที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในเรื่อง คุณภาพ เวลา ค่าใช้จ่าย ความปลอดภัย ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

01.
ติดลำดับ 1 ใน 5 บริษัทรับเหมาก่อสร้างอาคารสูงชั้นนำในประเทศไทย
02.
“One Stop Service” ให้บริการงานก่อสร้างอย่างครบวงจร ทั้งงานเสาเข็มเจาะ งานโครงสร้าง และงานระบบ
03.
“Smart Employee” สร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ด้วยหลักการ RUR คือ
R: Reskill การสร้างทักษะใหม่ที่จำเป็นในการทำงานให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร
U: Upskill การยกระดับทักษะเดิมที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต
R: Relearn การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อหาองค์ความรู้ใหม่มาทดแทนความรู้เดิม
04.
“Happy Work Place & Life” ดูแลบุคลากรให้ทำงานอย่างมีความสุขในองค์กรเพียบพร้อมด้วยสถานที่ทำงานที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจ ความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน และมีเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) ที่ตอบสนองต่อความหลงใหล (Passion) ในการทำงานของพนักงานแต่ละบุคคล
05.
“SYNTEC Standard” สร้างงานด้วยมาตรฐานระดับเดียวกันทั้งองค์กร
06.
“Agile Model-Driven Development” ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นและลดกระบวนการทำงานที่ไม่จำเป็นเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทำงานเพิ่มมากขึ้น
07.
“Cost Control” ลดต้นทุนของบริษัท จากการใช้เทคโนโลยีและปรับปรุงกระบวนการทำงาน
08.
“Digital Transformation” ปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาเพื่อช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น สะดวกขึ้น และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น