คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

นายสมชาย ศิริเลิศพานิช

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, รองประธานกรรมการ

นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ

นางสาวเบญจวรรณ์ สินคุณากร

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

นางอังสณา มั่นคงเจริญ

กรรมการ

ดร.อริชัย รักธรรม

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

นายทวี กุลเลิศประเสริฐ

กรรมการอิสระ

นายไพศาล ตั้งยืนยง

กรรมการอิสระ

นายจิรโมท พหูสูตร

กรรมการผู้จัดการ, กรรมการ