คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ

นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ

นางสาวเบญจวรรณ์ สินคุณากร

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

ดร.อริชัย รักธรรม

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร

กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายสมชาย ศิริเลิศพานิช

รองประธานกรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นางอังสณา มั่นคงเจริญ

กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นางสาวเบญจวรรณ์ สินคุณากร

กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าคอบแทน

ดร.อริชัย รักธรรม

กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าคอบแทน

คณะกรรมการความเสี่ยง

ดร.อริชัย รักธรรม

กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายโยธิน ตรีรัตนพันธ์

ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับสัญญาและต้นทุน, กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายไพบูลย์ เชษฐโชติรส

ที่ปรึกษาบริษัท, กรรมการบริหารความเสี่ยง

เลขานุการบริษัท

เวธนี สุขกุล

เลขานุการบริษัท