Corporate Governance

จรรยาบรรณคู่ค้าเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทมุ่งหวังว่าหลักการจรรยาบรรณคู่ค้าเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนฉบับนี้ จะผลักดันประสิทธิภาพการทำงานระหว่างบริษัทกับคู่ค้าทุกรายไปสู่การทำงานที่สร้างความเชื่อมั่นและมูลค่าระยะยาวให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไป

ดาวน์โหลดไฟล์
จรรยาบรรณคู่ค้าเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน