Corporate Governance

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้ความหมายของการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) หรือบรรษัทภิบาลตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคือระบบที่จัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันนำไปสู่ความเจริญเติบโตและการเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาวโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสเป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดให้มีคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและการควบคุมภายในทั้งนี้ได้มีการเผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้บุคคลภายนอกได้รับทราบและมีการสื่อสารภายในบริษัทเพื่อให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานเกิดความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานได้

ดาวน์โหลดไฟล์
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ