บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมก่อสร้างที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในเรื่อง คุณภาพ เวลา ค่าใช้จ่าย ความปลอดภัย ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมก่อสร้างที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในเรื่อง คุณภาพ เวลา ค่าใช้จ่าย ความปลอดภัย ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ