คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

นายสมชาย ศิริเลิศพานิช

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, รองประธานกรรมการ

นายจิรโมท พหูสูตร

กรรมการผู้จัดการ, กรรมการ

คุณสุขุม พหูสูตร

รองกรรมการผู้จัดการ

คุณณิชยา พหูสูตร

รองกรรมการผู้จัดการ

คุณณยศ ปิสัญธนะกูล

รองกรรมการผู้จัดการ

คุณแสงเดือน สอนบาลี

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

คุณสิทธิพร อร่ามวิทย์

ผู้อำนวยการฝ่าย People & Digital Solutions

นายสุวิชา เศวตศิลา

ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง

คุณชินทัต ณ ระนอง

ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง

คุณสุพจน์ ศิวาวุธ

ผู้อำนวยการฝ่ายงานระบบวิศวกรรม

คุณอนุวัต ฉัตรมงคลชาติ

ผู้อำนวยการฝ่ายประมาณราคาและประมูล/เทคนิควิศวกรรม

คุณโยธิน ตรีรัตนพันธ์

ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับสัญญาและต้นทุน

นายปริญญา พัฒนะคูหา

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

คุณกิตติ พิริยวิรุตม์

ผู้อำนวยการฝ่าย Operation & Professional Services